Polityka prywatności Platformy EduFox.plOchrona danych osobowych Twoje dane osobowe umieszczone na Portalu EduFox.pl podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 13 czerwca 2016r. pozycja 922 t.j.)
Dokładamy wszelkich starań, aby prywatność naszych Użytkowników była chroniona i bezpieczna. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, na rzecz których Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Platformy, w oparciu o postanowienia Regulaminu. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Usług.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Marcin Bartusik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Punkt Odniesienia Marcin Bartusik”, z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Kościuszki 34, NIP: 6252347864, REGON: 6252347864, zgodnie z aktualnym wydrukiem ze strony internetowej CEIDG. Świadczenie usługi następuje bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Usługodawcą”.

1. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności adres e-mail. Rejestrując się na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach statystycznych, technicznych lub optymalizacji serwisu.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
3. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
4. Podany przy rejestracji adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących konta użytkownika, ankiet utworzonych na tym koncie oraz innych informacji związanych z działaniem Platformy EduFox.pl.
5. W celu poprawnej realizacji płatności za usługę oznaczoną jako płatną dla Użytkownika Platformy EduFox.pl, serwisowi Przelewy24.pl, którego usługi świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul.Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236- 98- 87, REGON: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 4 500 000zł. PayPro SA- wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin, przekazywane są adres e-mail, adres IP użytkownika oraz imię i nazwisko podane przez niego w formularzu zamówienia. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej.
6. W celu wystawienia faktury za usługę oznaczoną jako płatną i wysłania jej na wskazany adres prosimy przesłać informacje przez Platforme EduFox.pl , oraz przekazać dane, m.in.: imię i nazwisko lub nazwa firmy, siedziba, adres, NIP oraz adres korespondencyjny. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej. Dane nie są wykorzystywane do innych celów.
7. Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 13 czerwca 2016r. pozycja 922 t.j.), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Dane inne niż podane przy rejestracji i gromadzone na Platformie EduFox.pl mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies).
9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony Usługodawcy.
10. Hasła dostępu do konta podane podczas rejestracji przechowywane są na serwerze Administratora w formie zaszyfrowanej.
11. Usługodawca ma dostęp do konta Użytkownika. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie wykorzystywania zebranych danych w celach innych niż koniecznych do świadczenia Usługi.
12. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 13 czerwca 2016r. pozycja 922 t.j.) ,w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
13. Użytkownik posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Oświadczenie takie należy wysłać drogą mailową na adres: kontakt@edufox.pl.
14. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz usunięcia ich (jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane) oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.
15. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@edufox.pl
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
17. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w każdym momencie. Po weryfikacji wniosku o usunięcie konta, zostanie ono nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem. Po usunięciu konta Usługodawca może jednak przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.
18. Administrator nie będzie wykorzystywał wprowadzonych do systemu przez Użytkownika adresów e-mail do celów marketingowych własnych oraz podmiotów trzecich.
19. Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony Usługodawcy, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
20. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
21. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
22. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Pliki „cookies”, tzw. ciasteczka W trakcie korzystania przez Ciebie z Platformy EduFox.pl na Twoim urządzeniu końcowym (m.in. komputer, smartfon, tablet,itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w znacznej mierze pliki tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Platformy, są to tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu plików cookies na Twoim urządzeniu możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu będziesz mógł logować się automatycznie. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, nie są one szkodliwe dla urządzeń, na których są zapisywane, ani nie zmieniają ustawień Twoich urządzeń. Zawartość plików może zostać wyłącznie przez serwer, który je stworzył. W trakcie korzystania z Platformy korzystamy z dwóch rodzajów plików:
- pilków sesyjnych, czyli plików tymczasowych, przechowywanych do czasu wylogowania się z Platformy lub zamknięcia przeglądarki.
-plikó stałych, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym na czas określony przez parametry tych plików lub do chwili aż usuniesz je ze swojego urządzenia. Platforma EduFox.pl wykorzystuje pliki niezbędne do działania systemu, pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji, pliki statystyczne, pliki funkcjonalne, pliki reklamowe oraz pliki społecznościowe.

Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu końcowym musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz wybrać opcję niezapisywania plików na Twoim urządzeniu, lub opcję każdorazowego informowania o zapisaniu pliku. Masz równiesz możliwość samodzielnego usuwania plików po każdej wizycie na Platformie. Jeżeli ograniczysz stosowanie plików cookies, może to spowodować utrudnienia lub nawet brak możliwości korzystania z Platformy.

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies mogą ulec zmianie z uwagi na rozwój i postęp techniki. O zmianach w polityce prywatności zostaniesz poinformowany na 7 dni przed dniem ich wprowadzenia przez ich publikację na Platformie EduFox.pl