Regulamin świadczenia usług dostępu do platformy internetowej EduFox.plWłaścicielem platformy internetowej EduFox.pl działającej pod adresem internetowym http://www.edufox.pl jest Marcin Bartusik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Punkt Odniesienia Marcin Bartusik” w Rogoźniku przy ul. Kościuszki 34, NIP 6252347864, REGON 6252347864, zgodnie z aktualnym wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

Słowniczek:


Platforma- platforma internetowa EduFox.pl dostępna pod adresem internetowym http://www.edufox.pl
Użytkownik indywidualny- osoba fizyczna posiadająca zarejestrowany profil na Platformie EduFox.pl
Użytkownik zbiorowy- placówka edukacyjna będąca jednocześnie Usługobiorcą, z którym Właściciel Plaformy zawarł osobną, odpłatną Umowę o świadczenie usług dostępu do Platformy.
Umowa- odrębna umowa zawarta między Właścicielem Platformy a Usługobiorcą, będącym placówką edukacyjną, o świadczenie usług dostępu do Platformy, na warunkach w niej ustalonych, zgodnie z preferencjami wskazanymi przez placówkę edukacyjną w przesłanym formularzu zgłoszeniowym.
Użytkownik zamieszczający zdjęcie- indywidualy użytkownik posiadający uprawnienia wynikające z funkcjonalności przypisanych do danego typu użytkownika, który może publikować zdjęcia na Platformie.
Treści- wszelkie treści publikowane na Platformie przez użytkowników indywidualnych, w każdej postaci, a to: teksty, zdjęcia, uwagi, komentarze, posty, pytania, recenzje, grafiki, filmy, nagrania audio, animacje, obwieszczenia, komunikaty oraz inne informacje, w tym również wszelkie treści niezdozowolne przez prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu.
Placówka edukacyjna- żłobek, przedszkole, szkoła.
Dyrektor- użytkownik posiadający na Platformie uprawnienia do zarządzania użytkownikami posiadającymi status Opiekuna grup oraz Rodzica, zapraszania użytkowników do korzystania z platformy, dodawania grup użytkowników, sprawdzania obecności Uczniów, dodawania postów oraz wysyłania wiadomości do Rodziców i Opiekunów.
Opiekun- użytkownik posiadający uprawnienia do wysyłania wiadomości, pisania postów, sprawdzania obecności Uczniów, przyporządkowanych wyłącznie do swojej grupy.
Rodzic- użytkownik posiadający w platformie uprawnienia do wysyłania wiadomości do Opiekunów grup ucznia, Dyrektora, dodawania nieobecności Ucznia, wykluczania z diety ucznia wybranych produktów żywieniowych przez wiadomość przesłaną bezpośrednio do Dyrektora.
Uczeń- awatar (tożsamość internetowa) nie posiadający osobnego, indywidualnego konta użytkownika na Platformie, do której, na podstawie imienia i nazwiska znajdującego się w prywatnych danych placówki edukacyjnej, użytkownik o statusie Dyrektora przypisuje do dwóch użytkowników o statusie Rodzica.
Obecność- funkcjonalność Platformy umożliwiająca sprawdzanie obecności Ucznia w placówce przez Rodziców i Opiekunów.
Dieta- funkcjonalność Platformy umożliwiająca ustalenie przez Rodzica listy produktów żywieniowych znajdujących się w diecie Ucznia.
Wydarzenia- funkcjonalność Platformy umożliwiająca dodawnie wydarzeń przez Dyrektora oraz Opiekunów dla całej placówki, grupy lub indywidualnego użytkownika, pozwalająca ustawić opcje przypomnienia.
Galeria zdjęć- funkcjonalność Platformy pozwalająca indywidualnym użytkownikom, posiadającym stosowne uprawnienia w ramach Platformy, na zamieszczanie zdjęć w ramach galerii danej placówki edukacyjnej lub grupy.
Posty- moduł Platformy umożliwiający dodawanie postów przez poszczególnych użytkowników mogących zamieszczać treści oraz zdjęcia.
Wiadomości- moduł platformy służący do wymiany korespondecji między użytkownikami za pomocą czatu.
Finanse- moduł platformy łączący ze sobą elementy i funkcjonalności obecności, diety oraz stawki za podbyt ucznia w placówce.

§1
Postanowienia ogólne


1. Platforma EduFox.pl to internetowy serwis, którego celem jest usprawnienie komunikacji między rodzicami a placówką edukacyjną, zastępujący tradycyjny kontakt telefoniczny, a umożliwiający wymianę wiadomości elektronicznych za pośrednictwem serwisu.
2. Platforma udostępnia swoje zasoby dla każdej placówki edukacyjnej indywidulanie, uniemożliwiając wgląd w materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników danej placówki innym placówkom edukacyjnym (użytkownikom zbiorowym) oraz osobom trzecim, za wyjątkiem pracowników Właściciela Platformy oraz osób posiadających pisemne pełnomocnictwo Właściciela, których wgląd jest niezbędny dla prawidłowego świadczenia usług dostępu do Platformy.
3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy EduFox.pl przez zarejestrowanych użytkowników.
4. Użytkownikiem indywidualnym Platformy może zostać Dyrektor lub Właściciel placówki edukacyjnej oraz wyłącznie na jego zaproszenie, wysłane za pośrednictwem poczty e-mail, Opiekun oraz Rodzic, którzy zarejestrują swoje profile na Platformie.
5. Użytkownikami zbiorowymi Platformy mogą zostać placówki edukacyjne, takie jak żłobki, przedszkola oraz szkoły, również na podstawie odrębnej Umowy o świadcznie usług dostępu do Platformy.
6. Platforma EduFox.pl umożliwia Użytkownikom korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności oraz modułów w zależności od typu profilu użytkownika.
7. Platforma EduFox.pl umożliwia ewidencjonowanie obecności uczniów w placówce edukacyjnej, kontrolowanie przez rodziców rodzaju diety przeznaczonej dla Ucznia, bieżący wgląd Użytkowników w wydarzenia placówki, dodawanie i oglądnie zdjęć umieszczonych w ramach grupy ucznia, jak również wymianę wiadomości między Użytkownikami.
8. Platforma EduFox.pl posiada moduł finasów umożliwiający automatyzacje procesu rozliczania czasu i kosztów pobytu Ucznia w placówce.
9. Do korzystania z serwisu, w tym przeglądania zawartości, dodawania postów, zdjęć wysyłania wiadomości, korzystania z pozostałych funkcjonalności serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, takiej jak Internet Explorer, Google, Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
10. Korzystanie z Platformy powoduje zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika niewielkich plików zawierających informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z platformy, tzw. pliki cookie.
11. Każdy Użytkownik jest jednocześnie uprawniony i zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz niniejszym regulaminem.
12. Użytkownicy nie mogą prowadzić jakiejkolwiek działalności, która mogłaby negatywnie wpłynać na prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w tym, Użytkownikom zabrania się ingerowania w zawartość serwisu oraz jego właściwości techniczne.
13. Użytkownicy nie mogą przekazywać w ramach Platformy treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu w innych celach niż wskazane w niniejszym regulaminie, w tym zabronione jest rozsyłanie spamu, prowadzenie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej czy agitacyjnej przez Użytkowników.
14. Zabronione jest zamieszczanie w serwisie zdjęć oraz innych treści o charakterze pornograficznym, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne innych osób, zawierających wulgaryzmy, groźby, czy też naruszających dobra osobiste innych osób.
15. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za chwilowe przerwy, awarie i niesprawności techniczne w działaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich lub nieodpowiednią infrastrukturą techniczną Użytkownika.
16. Właściciel Platformy jest uprawniony do chwilowego lub częściowego wyłączenia niektórych modułów oraz funkcjonalności Platformy w celu ich zaktualizowania, zmodyfikowania lub w celu dodania nowych funkcjonalności lub dokonania niezbędnych napraw lub konserwacji.
17. Właściciel zapewni dostęp do Platformy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem sytuacji opisanych w §1 pkt.15 oraz pkt.16.
18. Dostęp, przeglądanie zawartości oraz korzystanie z funkcjonalności serwisu wymaga od Użytkownika jego wcześniejszej rejestracji oraz zalogowania.
19. Właściciel Platformy ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz usunięcia profilu każdego Użytkownika na wypadek naruszenia przez niego niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
20. Korzystanie przez indywidualnego Użytkownika z podstawowych funkcjonalności oraz modułów Platformy, takich jak Obecność, Dieta, Wydarzenia, dodawanie postów, wiadomości oraz korzystania z Finansów jest bezpłatne.
21. Dostęp do platformy dla użytkowników zbiorowych jest odpłatny na warunkach określonych odrębną Umową o świadczenie usług dostępu do Platformy.
22. Dostęp do Platformy dla Użytkownika zbiorowego oraz Użytkownika o statusie Dyrektora trwa przez 12 miesięcy od dnia udostępnienia Platformy. Po tym czasie Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na dalsze 12 miesięcy jeśli Dyrektor nie wypowie Umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy na miesiąc przed upływem terminu określonego w §1 pkt 22 zdanie pierwsze.
23. Właściciel Platformy może wprowadzić odpłatnie nowe funkcjonalności, moduły oraz usługi. Skorzystanie z nowych usług, modułów i funkcjonalności następuje wyłącznie po akceptacji regulaminu danej usługi, funkcjonalności lub modułu oraz uiszczeniu należnej opłaty.
24. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, przelewem oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem podmiotów realizujących płatność zgodnie z formami płatności dostępnymi na Platformie. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Usługi serwisu Przelewy24 świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul.Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236- 98-87, REGON: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 4 500 000zł. PayPro SA- wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

§2
Rejestracja


1. Rejestracja profilu Użytkownika ze statusem Dyrektora następuje automatycznie po udostępnieniu Platformy dla placówki edukacyjnej przez Właściciela platformy. 2. Rejestracja użytkowników ze statusem Rodzica i Opiekuna odbywa się wyłącznie po otrzymaniu zaproszenia od Użytkownika o statusie Dyrektora wysłanego na ich prywatne adresy e-mail wraz z linkiem do logowania na Platformie. 3. Użytkownikiem indywidualnym zarejestrowanym na Platformie może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 4. W celach rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym adresu e- mail, imienia i nazwiska, hasła, zaakceptowanie regulaminu Platformy oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Właściciela Platformy danych osobowych Użytkownika. 5. Wraz z rejestracją konta Użytkownik oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą oraz nie naruszają praw osób trzecich. 6. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy loginu (adresu e-mail) i hasła do swojego konta na Platformie. Odpowiedzialność za jakiekolwiek posługiwanie się kontem Użytkownika ponosi zarejestrowany na nim Użytkownik. 7. Użytkownicy nie mogą korzystać z kont innych Użytkowników ani też udostępniać swojego konta osobom trzecim. 8. Rejestracja konta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości o przerwach technicznych w funkcjonowaniu Platformy, czasowych problemach technicznych, zmianach regulaminu oraz zmianach działalności Platformy. 9. Użytkownik może usunąć swoje konto w każdym czasie, wchodząc w swoim profilu na ustawienia konta i zaznaczając odpowiednią opcje- usuń konto. Nie jest to równoznaczne ze skorzystaniem z prawa odstąpienia.

§3
Zasady korzystania z serwisu


1. Logowanie do serwisu następuje przez wpisanie loginu podanego w formularzu rejestracyjnym oraz hasła. 2. Zarejestrowany Użytkownik posiada uprawnienie do korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu dostępnych dla danego statusu użytkownika, w tym zamieszczania zdjęć oraz treści w serwisie, pod warunkiem, że nie naruszają one obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich oraz ich dóbr osobistych, ani też zasad współżycia społecznego. 3. Zdjęcia zamieszczane w serwisie muszą mieć format JPG. 4. W szczególności zabrania się zamieszczania zdjęć o charakterze pornograficznym, ukazującym lub eksponujących nadmierną nagość postaci na zdjęciu, niedającą się pogodzić z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 5. Zakładając profil na Platformie EduFox.pl, użytkownik oświadcza, że zrobił to dobrowolnie, zapoznał się w całości z treścią regulaminu Platformy i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez wyjątku, a dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. 6. Użytkownik rejestrując się na platformie EduFox wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Właściciela platformy podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celu obsługi jego indywidualnego profilu (konta). 7. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które byłyby niezgodne z przepisami prawa, zawierających treści pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminacji oraz wulgaryzmy, czy też groźby. 8. Wiadomości, posty, czat, zdięcia oraz inne treści służą do wymiany informacji o tematyce związanej bezpośrednio z życiem placówki edukacyjnej oraz Uczniów. Zabrania się dodawania przez Użytkowników linków do stron WWW które miałoby charakter reklamowy czy też marketingowy. 9. Zabrania się publikowania zdjęć oraz zamieszaczania innych treści niezwiązanych z tematyką i przeznaczeniem Platformy. 10. Naruszenie regulaminu, w szczególności dotyczącego zakazów publikacji zabronionych treści lub materiałów uprawnia Właściciela portalu do usunięcia bądź zablokowania danego Użytkownika, usunięcia wpisu naruszającego regulamin lub niezwiązanego z tematyką platformy. 11. W przypadku zmiany lub aktualizacji niniejszego regulaminu Użytkownik musi każdorazowo zapoznać się z jego treścią i zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji nowego regulaminu powoduje wstrzymanie aktywności konta danego Użytkownika, uniemożliwiając korzystanie z Platformy. 12. Właściciel platformy EduFox nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: a) wszelkie działania użytkowników, które są niezgodne z prawem, w tym treści i formy wiadomości, postów, opinii, ogłoszeń i komunikatów. b) merytorycznej poprawności i zgodności z prawdą publikowanych komunikatów pochodzących od Użytkowników oraz placówki edukacyjnej, szczególnie tych dotyczących planowanych wydarzeń, c) niezgodne ze stanem faktycznym przypisanie statusu danemu Użytkownikowi, w tym Dyrektorom, Opiekunkom czy Rodzicom. d) niezgodne ze stanem faktycznym przypisanie Ucznia i Opiekuna do właściwej grupy, e) nieprawidłowe prowadzenie przez placówkę edukacyjną ewidencji obecności Ucznia w placówce oraz naliczanie w związku z tym należnego czesnego, 13. Właściciel platformy nie ponosi odpowiedzialności za publikowanie przez użytkowników jakichkolwiek materiałów multimedialnych, w tym nagrań dźwięku czy filmów. 14. Użytkownicy o statusie Dyrektora i Opiekuna mają uprawnienie i możliwość publikowania w ramach Platformy zdjęć. Zdjęcia umieszczane na Platformie będą dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, w ramach danej placówki edukacyjnej i nie będą udostępniane ani widoczne dla innych zewnętrznych placówek edukacyjnych, ani osób trzecich. 15. Właściciel platformy uprawniony jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli jego działanie w ramach Platformy, w tym zamieszczanie zdjęć i innych treści, naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. 16. Właściciel Platformy nie ma obowiązku sprawdzania i weryfikowania zdjęć zamieszczanych przez Użytkowników. Jeżeli jakiekolwiek zdjęcie według pozostałych użytkowników narusza powszechnie obowiązujące prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, należy poinformować o tym Właściciela platformy za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: marcin.bartusik@gmail.com, ze wskazaniem adresu zdjęcia naruszającego prawo oraz informacją na czym polega dane naruszenie.

§4
Prawa własności intelektualnej


1. Opublikowanie przez Użytkownika zdjęcia oraz innych treści na Platformie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik ten: a) ma prawo do publikacji zdjęć i innych treści w Platformie EduFox.pl, b) jest twórcą, właścicielem lub posiada uprawnienia, licencje lub zgody na ich publikacje w ramach Platformy, c) osoby, których wizerunek znajduje się na zdjęciu wyraziły zgodę na jego publikację, osobiście lub przez swoich prawnych opiekunków. d) żadne zamieszczone zdjęcie ani inne zamieszczone treści, nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, a to autorskich praw osobistych, autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, a także nie naruszają dóbr osobistych innych osób, w tym nie naruszają prawa do wizerunku, ani zasad współżycia społecznego, nie naruszają patentów, znaków towarowych, czy też prawa do prywatności, 2. Publikacja zdjęć oraz innych treści na Platformie przez Użytkownika jest równoznaczna z udzieleniem Właścicielowi Platformy EduFox.pl oraz Użytkownikom Platformy o statusie Rodzica nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, przenaszalnej licencji na korzystanie z opublikowanego zdjęcia oraz innych treści w ramach wszystkich funkcjonalności i modułów Platformy EduFox.pl 3. Użytkownicy Platformy o statusie Rodzica akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na udzielenie przez Użytkowników Platformy publikujących zdjęcia oraz inne treści, na ich rzecz, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, przenaszalnej licencji na korzystanie z opublikowanego na Platformie zdjęcia oraz innych treści. 4. Użytkownik publikujący zdjęcie oraz inne treści (licencjodawca) udziela Właścicielowi Platformy oraz Użytkownikom Platformy EduFox o statusie Rodzica (licencjobiorcom) zgody na korzystanie ze zdjęć na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową (digitalizacja) oraz techniką drukarską, b) wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci komputera, c) rozpowszechnianie, przetwarzanie i udostępnianie utworu w platformie EduFox.pl, d) wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, udostępnianie, przekazywanie, powielanie, modyfikowanie oraz ich sprzedaż, 5. Licencja określona w § 4 pkt. 2, 3 i 4 daje licencjobiorcom również prawo do wykonywania praw zależnych. 6. Licencjodawca, wyraża zgodę na zmianę formatu dokumentu, w jakim pierwotnie został zapisany utwór w zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu, w szczególności jego prezentacji na Platformie. 7. Licencjobiorca- Właściciel Platformy EduFox.pl ma prawo do udzielania dalszej licencji niewyłącznej osobom trzecim. 8. W razie jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, a dotyczących zdjęcia lub innych treści zamieszczonych w Platformie EduFox.pl przez Użytkownika, zobowiązuje się on do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody Właścicielowi Platformy EduFox.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Użytkownik zobowiązuje się również, w sytuacji opisanej w § 4 pkt. 8 zdanie pierwsze do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Właściciela Platformy EduFox.pl na jego pierwsze wezwanie. 9. Użytkownicy Platformy EduFox.pl, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 15 kwietnia 2017r. Poz.880 t.j z dalszymi zmianami) nie mogą: a) trwale ani czasowo zwielokrotniać funkcjonalności, modułów ani danych udostępnianych przez Platformę, w całości ani w części i za pomocą jakichkolwiek środków oraz formy, b) badać oraz testować funkcjonalności Platformy w celu poznania jej idei oraz mechanizmu działania, jeśli nie jest to związane z korzystaniem z niej zgodnie z jej normalnym przeznaczeniem, c) kopiować, powielać oraz wykorzystywać logotypów, oznaczeń oraz innych elementów graficznych, zasobów, kodu, oprogramowania, grafiki, filmów, animacji, dźwięków, przycisków, zdjęć, zawartości baz danych, tekstów, kompozycji ani wyglądu Platformy, naruszających prawa własności intelektualnej Właściciela Platformy EduFox.pl, za wyjątkiem dozwolonego użytku, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§5
Korzystanie z funkcjonalności i modułów


1. Użytkownik o statusie Rodzica, który chce zgłosić nieobecność Ucznia, korzystając z funkcjonalności Obecność, powinien zgłosić ten fakt za pośrednictwem platformy, na dzień przed planowaną nieobecnością ucznia. W tym przypadku aby system mógł odliczyć należność za dietę zgłoszenie należy dokonać do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym planowaną nieobecność.
2. Funkcjonalność opisana w § 5 pkt. 1 jest dostępna dla Użytkowników jeśli placówka edukacyjna posiada takie ustawienia na Platformie.
3. Użytkownik o statusie Rodzica może wyeliminować składnik z diety ucznia przez przesłanie informacji do Dyrektora, który przekazuje ją do cateringu placówki. W takim przypadku akceptacja w systemie następuje po 3 dniach.
4. Użytkownik, który chce skorzystać z opcji przypomnień na adres e-mail o nadchodzących wydarzeniach, powinien zaznaczyć odpowiednią opcje w systemie.
5. Użytkownik o statusie Dyrektora posiada uprawnienia i stosowne narzędzia systemowe do edytowania i usuwania postów pozostałych użytkowników platformy.
6. Do Ucznia może być przypisanych dwóch Użytkowników o statusie Rodzica.
7. Stawki czesnego ustalane są wyłącznie przez Użytkownika o statusie Dyrektora według wyboru stawki dziennej, stawki godzinowej oraz stawki podstawowej połączonej ze stawką godzinową. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za wysokość stawek, wybór sposobu ich naliczania oraz prawidłowość naliczania czesnego.

§6
Rozwiązanie


1. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Platformy zawarta z Użytkownikiem indywidualnym ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika zbiorowego, który opłaca Platformę w ramach placówki edukacyjnej.
2. Właściel Platformy ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług dostępu do Platformy bez wypowiedzenia z Użytkownikiem indywidualnym w razie:
a) naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu,
b) z ważnych przyczyn,
3. Użytkownik indywidualny ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w razie niedostępności do Platformy trwającej dłużej niż siedem dni kalendarzowych.
4. Rozwiązanie umowy z Użytkownikiem indywidualnym powoduje usunięcie konta z Platformy.
5. Oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy dla Użytkownika indywidualnego mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Użytkownikowi indywidualnemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadkach określonych w § 6 pkt.2.
6. Powyższe postanowienia, a to §6 pkt 1,2,3,4, 5 nie dotyczą Użytkownika o statusie Dyrektora, który jest jednocześnie Usługobiorcą na podstawie odrębnej Umowy.
7. Użytkownik o statusie Dyrektora będący Usługobiorcą ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku braku dostępu do Platformy trwającego dłużej niż siedem dni kalendarzowych. W takim przypadku przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w stosunku proporcjonalnym.
8. Powyższe uprawnienie, określone w § 6 pkt. 3 i 8 nie przysługuje jeśli brak dostępu do Platformy nie leży po stronie Właściciela Platformy, a spowodowany jest siłą wyższą, przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika lub bezprawnym działaniem osób trzecich.
9. Właściciel Platformy ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia Umowę o świadczenie usług dostępu do Platformy z Użytkownikiem o statusie Dyrektora będącego Usługobiorcą w razie naruszenia postanowień regulaminu. W takim przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty. Na powyższą decyzję przysługuje prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

§7
Odstąpienie


1. Użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: marcin.bartusik@gmail.com.
2. W powyższej sytuacji opisanej w §7 pkt 1, Użytkownikom nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kwot za dostęp do Platformy.

§8
Reklamacje


1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e- mail, na adres: marcin.bartusik@gmail.com.
2. Przedmiotem reklamacji może być wyłącznie wykonywanie usług przez Właściela Platformy niezgodne z regulaminem lub odrębną Umową.
3. Reklamacje, o których mowa w tym paragrafie, Właściel Platformy rozpatruje w terminie czternastu dni od ich doręczenia. W razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony, wraz z wyznaczeniem nowego terminu.
4. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika o statusie Dyrektora, będącego Usługobiorcą na podstawie odrębnej Umowy, Właściel zwróci część opłaty proporcjonalnie do czasu, w którym Platforma nie była dostępna.
5. Prawo do wniesienia reklamacji nie przysługuje, jeżeli nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy wynikają z siły wyższej, są niezawinione przez Właściciela Platformy, wynikają z działania samego Użytkownika lub są następstwem nieprzestrzegania regulaminu przez Użytkownika.

§9
Dane osobowe


1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w platformie EduFox oraz w procesie korzystania z platformy dla celów obsługi konta(profilu) Użytkownika zgodnie z niniejszym regulaminem oraz nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji korzystania z Platformy oraz przekazywania ważnych informacji dotyczących prawidłowego jej funkcjonowania.
2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Jednakże brak wyrażonej zgody uniemożliwia korzystanie z Platformy.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela platformy- Marcina Bartusika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „Punkt Odniesienia Marcin Bartusik” w Rogoźniku przy ul. Kościuszki 34, NIP 6252347864, REGON 6252347864, zgodnie z aktualnym wydrukiem ze strony internetowej CEIDG, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych( Dziennik Ustaw z 13 czerwca 2016r. Poz. 922)
4. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji oraz ich usunięcia. Dane osobowe mogą zostać usunięte, poprawiane oraz aktualizowane po zaglogowaniu się na konto użytkownika w zakładce ustawienia.
5. Użytkownik oświadcza, iż podane w procesie rejestracji dane osobowe są jego faktycznymi danymi.
6. Właściciel Platformy EduFox.pl dokłada wszelkich starań wdrażając odpowiednie środki techniczne, organizacyjne oraz funkcjonalne mających na celu ochronę danych osobowych Użytkowników, w szczególności przed możlwiością zapoznawania się z nimi przez osoby trzecie, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu lub bezprawnemu modyfikowaniu, czy też ingerencji w ich treść przez osoby niepowołane, ich przetwarzania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Szerzej na temat przetwarzania danych osobowych oraz zasadach bezpieczeństwa znajduje się w zakładce polityka prywatności.

§10
Postanowienia końcowe


1. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych oraz organizacyjnych. Powiadomienie o treści nowego regulaminu będzie widoczne po zalogowaniu się na prywatny profil użytkownika, wraz z informacją o konieczności zapoznania się z jego treścią oraz jego zaakceptowaniu. Brak akceptacji regulaminu spowoduje zablokowanie możliwości korzystania z platformy.
2. O ile w treści nowego regulaminu nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w chwili ich opublikowania.
3. Właściciel platformy ma uprawnienie do dodania nowych funkcjonalności i modułów w ramach platformy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
5. Spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Właściielem platformy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Właściciela.
6. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do możliwości prowadzenia działalności reklamowej, marketingowej oraz komercyjnej w ramach Platformy.